Adatkezelési tájákoztató

1. Köszöntő

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy időt szán a Kondenzációs kéménytervező alkalmazás és webáruház üzemeltetője, a H-Flue System Kft. adatvédelmi tájékoztatójának tanulmányozására!

Ezen keresztül részletesen tájékozódhat a H-Flue System Kft. adatkezelési gyakorlatáról, azaz hogy mi történik az ön adataival a kemenytervezo.hu illetve a chimneyplanner.com domaineken elérhető kéménytervező webalkalmazás és webshop (a továbbiakban: Honlap vagy Weboldal) használata során.

Cégünk, a H-Flue System Kft., (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő) elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében.

Ennek érdekében a Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.); - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.);
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.);
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.);
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.).

A megrendelésekhez kapcsolódóan a H-Flue System Kft.-t a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számtv.) rendelkezései is kötelezik, melyeket maradéktalanul betart.

Amennyiben az adatvédelmi tájékoztató bármely pontjával kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük, írja meg nekünk az hfluesystem@gmail.com e-mail címre és kollégánk készséggel megválaszolja kérdését!

H-Flue System Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. A változásokról a felhasználókat kellő időben tájékoztatja.

2. Az adatkezelési tájékoztató célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az H-Flue System Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Szolgáltató a Weboldal működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, illetve azon vásárlók, (a továbbiakban együttesen: Érintett) adatait kezeli.

A jelen Szabályzat célja továbbá, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

3. Fogalmak, definíciók

Ezen pont nagyon fontos annak érdekében, hogy tisztán lehessen látni, a H-Flue System Kft. mit ért az adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak alatt. A definíciókat az Infotv. határozza meg.

2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2.2. személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés;

2.3. hozzájárulás: az Érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

2.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

2.6. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.7. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.9. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

2.10. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - az adatok feldolgozását végzi.

2.11. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

4. A Szolgáltató mint Adatkezelő adatai

Név: H-Flue System Kft.
Székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 14.1.
Levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 14.1.
Ügyfélszolgálat: 1161 Budapest, Csömöri út 7.
Nyilvántartásba vevő hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-355874
Adószám: 23350595-2-41
Képviselő: Hucskóné Szatmári Edit
Telefonszám: +36 (70) 941-4977
E-mail: hfluesystem@gmail.com
Honlap: https://kemenyraktar.hu
Bankszámlaszám: 10103836-07308400-01003008

5. A kezelt személyes adatok köre

5.1. Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

5.2. Regisztráció

A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
 • Saját e-mail cím,
 • jelszó,
 • név,
 • telefonszám.
Opcionálisan megadható adatok:
 • Méretező funkció használatának kérelmezése,
 • számlázási adatok (számlázási név, ország, utcanév, házszám, település, irányítószám, helyrajzi szám),
 • elsődleges fizetési mód (készpénz vagy banki utalás),
 • adószám,
 • pénznem (Forint vagy Euró),
 • szállítási mód (személyes átvétel vagy házhoz szállítás),
 • szállítási adatok (szállítási név, telefonszám, ország, utcanév, házszám, település, irányítószám, helyrajzi szám).
A regisztrált felhasználóknak lehetőségük van különféle tartalmakat létrehozni a Weboldalon, amely tartalmak felhasználói adatnak minősülnek, és kezelésükkel kapcsolatban a Szolgáltató ugyanazokat az irányelveket követi mint a személyes adatok tekintetében.

5.3. Online rendeléssel kapcsolatos adatok

Kötelező adatok:
 • Saját e-mail cím,
 • név,
 • számlázási adatok (számlázási név, ország, utcanév, házszám, település, irányítószám, helyrajzi szám),
 • fizetési mód (készpénz vagy banki utalás),
 • pénznem (Forint vagy Euró),
 • szállítási mód (személyes átvétel vagy házhoz szállítás).
Házhozszállítás esetén kötelező:
 • szállítási adatok (szállítási név, telefonszám, ország, utcanév, házszám, település, irányítószám, helyrajzi szám).
Opcionálisan megadható adatok:
 • telefonszám,
 • szállítási (kontakt) telefonszám.
Az online rendelésekkel kapcsolatos adatok körébe tartoznak a Honlapon megrendelt termékek és szolgáltatások megnevezése, mennyisége, ára vagy díja. Ezen adatokat a Szolgáltató a megrendelés teljesítéséhez megadott személyes adatokkal együtt kezeli.

5.4. Sütik (cookie-k)

5.4.1. Mik azok a sütik?

A sütik, vagy más néven cookie-k, kis szövegfájlok amiket a böngészőjében futó kód tárol az ön eszközén, és amiket a böngészője visszaküld a szervernek ismételt oldalletöltések, illetve a Honlapon végzett navigáció alkalmával.

A sütiket más webhely nem képes „kiolvasni”, csak az, amelyik azt elhelyezte. Gyakorlatilag minden honlap használ valamilyen formában sütiket.

A sütiknek van egy un. érvényességi idejük, aminek lejártával a böngésző nem küldi vissza őket a Szolgáltató szerverére.

További információ a sütikről

5.4.2. A sütik feladata és fajtáik

A sütik alapvető feladatuk szempontjából két fő csoportra oszthatók:
 • Ideiglenes, un. munkamenet (session) vagy backend sütik amiknek az érvényessége a böngésző processz-folyamatának végeztével (ami általában ez a böngészőprogram bezárásával valósul meg) megszűnik és törlődik.

  Fő feladatuk a böngésző azonosítása az ismételt oldalmegtekintések során.

  Ezeket a fajta sütiket a weblapok többnyire arra használják, hogy a munkamenet során a szerveren keletkező adatokat hozzá tudják kapcsolni a felhasználó gépéhez.

  Jó példa erre mondjuk a kosárba helyezett termékek megjegyzése egy webáruház esetén. Enélkül minden egyes újabb oldal letöltés vagy navigáció után minden elveszne a kosárból.

 • Állandó, más néven perszisztens cookie-k amik a böngésző bezárása után is érvényesek maradnak az azokat elhelyező kód beállításainak megfelelően rövidebb vagy hosszabb ideig.

  Ezek fő feladata, hogy bizonyos állandó beállításokat tároljanak abból a célból, hogy ezzel jobb felhasználói élményt lehessen biztosítani, vagy épp különféle statisztikai jellegű adatot lehessen gyűjteni a felhasználó tevékenységéről.

Az utóbbi csoportba tartoznak az un. harmadik féltől származó html cookie-k, amiket nem közvetlenül a honlap üzemeltetője (Adatkezelő) helyez el a felhasználó gépén, hanem annak megbízásából valamilyen külső cég (pl. Google vagy Facebook) a honlap használatának későbbi elemzése céljából, vagy valamilyen marketikg tevékenység végzése érdekében (pl. személyre szabott hirdetések megjelenítése a Google Adwords hálózatán vagy partnerhálózatán keresztül).

Ezekben az esetekben a harmadik fél mint adatfeldolgozó jár el az Adatkezelő megbízásából.

Amennyiben az Érintett nem szeretne ilyen jellegű cookie-kat fogadni, a legtöbb böngésző súgójában részletes információkat talál arra vonatkozóan, hogy böngészőjében:

- hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
- hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
- hogyan törölhet ki meglévő cookie-kat.

Cookie-k kezelése a Chrome böngészőben

Cookie-k kezelése a Firefox böngészőben

5.4.3. A Honlapunkon használt cookie-k és feladatuk

Amikor a felhasználó első ízben látogat a kéménytervező oldalra, egy cookie használatra vonatkozó figyelmeztetést kap ami mindaddig megjelenik, míg a felhasználó nem nyugtázta azt a megfelelő gomb megnyomásával. Ennek tényét szintén egy perszisztens cookie tárolja.
 • Session cookie

  Munkamenet azonosító, ideiglenes süti ami nélkülözhetetlen a Honlap használatához.

  Feladata a tervezőben készülő vagy készített rajz és a rajzolási előzmények, valamint a kosárba helyezett termékek tárolásának megvalósítása.

  További feladata annak rögzítése, hogy egy felhasználó mint regisztrált ügyfél használja-e a Weboldalt (azaz belépett-e), és ha igen, akkor ki az. Gyakorlatilag ezek segítségével lehet az aktuális felhasználót összekötni az esetleges korábbi regisztrációkor megadott profil adatokkal.

  Ezen sütik letiltása esetén sem a tervező felület nem működik, sem belépni nem lehet a Honlapra, így elérhetetlenné válnak a korábban elmetett tervek és kosarak.

 • Google Analitics

  A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weblapok és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről.
  A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a Weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára.
  A Google Analytics által használt fő cookie a „_ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

 • Google Adwords

  Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához.
  A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához.
  Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait.
  Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ.
  A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint.
  A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

6. Az adatkezelés jogalapja és általános irányelvei

6.1. Az adatkezelésre a Weboldalon található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

6.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása.
A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében használja.

6.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.

6.4. A szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

6.5. A szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

7. Az adatkezelések időtartama, célja és módja

7.1. Technikai adatok

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

A technikai adatok naplófájlokban tárolódnak az Adatkezelő által megbízott tárhelyszolgáltató szerverén, tárolási idejük 1 hónap.

Gyűjtésük és tárolásuk célja a biztonságos üzemeltetés.

7.2. Regisztráció

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart.

A regisztráció célja, hogy a felhasználók olyan konkrét személyhez kötött funkciókat használhassanak, mint pl. a kosarak és kéménytervek mentése, betöltése, korábbi rendeléseik áttekintése vagy a kéményméretező funkció használata.

A regisztrációs adatokat biztonságos adatbázis szerveren tároljuk ami az elvárható és ésszerű mértékig biztosítva van az illetéktelen hozzáférés ellen.

A regisztráció során megadott adatok, és az összes regisztrációhoz kapcsolódó felhasználói adat és előállított tartalom törlését az Érintett bármikor kérheti:
- személyesen a Szolgáltató ismertetett telephelyén, személyazonosságának igazolásával vagy
- a regisztrációkor megadott vagy idő közben módosított email címéről a Szolgáltató ismertetett email címére elküldött elektronikus levélben.

Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre vagy felhasználó által való törléséig tart.

7.3. Rendelések, számlázás

A rendelési adatok kezelésének célja a rendelések zökkenőmentes teljesítése.

A regisztrált felhasználók rendelési adatai a regisztrációs adatokkal esnek egy tekintet alá, így azok tárolási ideje és módja megegyezik a regisztrációnál leírtakkal.

Nem regisztrált felhasználóktól érkező rendelési adatokat csak a rendelés teljesítéséig tárolunk.

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

7.4. Áruszállítás

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

7.5. Analitikai adatok

Az analitikai adatok tárolási ideje 26 hónap.

Ezen adatok gyűjtésének és tárolásának célja a Honlap használatának elemzése annak tökéletesítése céljából, annak érdekében, hogy minél jobb és használhatóbb szolgáltatást tudjunk nyújtani felhasználóink számára.

Az analitikai adatok gyűjtését és rendszerezését a Google végzi, tárolásukról és biztonságukról saját infrastruktúrája segítségével gondoskodik.

7.6. További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

8. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

8.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

8.2. A használt informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltetőt, informatikus rendszergazdát, szoftver fejlesztőt, marketing szakértőt, fuvarozó vállalatot, könyvelőt) vehet igénybe.

Az adatfeldolgozók megnevezése:

Tárhely szolgáltató: 3 in 1 Hosting Bt.
Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1.
Cégjegyzékszám: 13-06-055290
Web: https://megacp.com
Telefon: +36 (21) 200-0040

Áruszállítás: DPD Hungária Kft.
1161 Budapest, Csömöri út 7.
Telefon: +36 (1) 501-6200
Email: dpd@dpd.hu

Informatika, szoftver fejlesztés: Nagy Zoltán EV (SAS Software Art Studio)
Email: sas.software.art.studio@gmail.com
Telefon: +36 (20) 9762-049

9. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

10. Az Érintettek jogai

10.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett kérésére a H-Flue System Kft. bármikor tájékoztatást ad a felhasználóra vonatkozó, általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.

A felhasználó a tájékoztatási kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 25 napon belül, írásban kapja meg a kért tájékoztatást.

10.2. Adatok helyesbítése, törlése és zárolása

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a 4. pontban megjelölt elérhetőségeken. Törlés esetén azok nem lesznek újra helyreállíthatók.

Az Adatkezelő törli továbbá a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az Érintett kérelmére, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit, az Adatkezelő zárolja a személyes adatot. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A személyes adatok törlését, zárolását, helyesbítését az Adatkezelő 25 napon belül teljesíti.

Amennyiben ezt nem teljesíti, 25 napon belül közli az elutasítás indokait.

Az Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét sérti.

10.3. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
- a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
- törvényben meghatározott egyéb esetben.

A tiltakozást az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az Érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az Érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A H-Flue System Kft. az Érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

11. Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó személyes adatai védelméhez való jogát bíróság előtt érvényesítheti.

Ezen túl továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, melynek elérhetőségei az alábbiak:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Oldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat, valamint névtelen adatgyűjtést végző analitikai és marketing célokat szolgáló cookie-kat (sütiket) használ.
Az oldal további használatával ön elfogadja az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.